Hutnicza 3

20- 218 Lublin

+48 817 462 865

sklep@tomarlublin.pl

Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin sklepu internetowego tomarlublin.pl

 § 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1.  Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://tomarlublin.pl/regulamin,11
 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://tomarlublin.pl
 5. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Tomar Sp.J Lewandowski T. Lewandowska A., ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin, nip:946-23-33-692 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000073765.

 § 2 Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów RTV i AGD za pośrednictwem sieci Internet,
 2. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu, jak również emailowo, telefonicznie lub osobiście w swojej siedzibie.
 3. Kontakt z działem obsługi klienta możliwy jest pod adresem e-mail sklep@tomarlublin.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 817462865/-68 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.

 § 3 Sklep i usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny, 
  3. standardowa przeglądarka internetowa, 
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w walucie polskiej.
 5. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 6. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.
 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu 
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@tomarlublin.pl . W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. 

§ 4 Składanie zamówienia za pośrednictwem Sklepu 

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1.wybrać towar lub towary będące przedmiotem zamówienia oraz ich ilość i kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, 
  2.przejść do kasy,
  3.wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, 
  4.wybrać sposób dostawy zamówienia, 
  5.kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie”. 
 2. Po kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie”, Kupującemu zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia Kupujący otrzyma również na swój adres e-mail. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę nie jest jednoznaczne z akceptacją takiego zamówienia. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o akceptacji jego zamówienia przesyłając Kupującemu wiadomość e-mail z informacją o przekazaniu zamówienia do wysyłki. Wraz z tą wiadomością Kupujący otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Z chwilą przesłania takiej informacji do Kupującego między stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży opisanego w zamówieniu towaru. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego przesyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy. Zawiadomienie o akceptacji lub odmowie realizacji zamówienia przesyłane jest do Kupującego nie później niż w ciągu 4 dni roboczych (od poniedziałku, do piątku) od dnia jego otrzymania przez Sprzedawcę. 
 3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. 
 4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 3 powyżej. 

§ 5 Składanie zamówienia osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną 

 1. Zamówienie może zostać złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy. W takiej sytuacji, strony ustalą na żywo szczegóły związane z zamówieniem. 
 2. Zamówienie może zostać złożone również za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu złożenia zamówienia należy przesłać je na adres sklep@tomarlublin.pl . W razie wątpliwości Sprzedawcy co do przedmiotu zamówienia, Sprzedawca poprosi Kupującego o doprecyzowanie szczegółów. 
 3. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie pod numerami telefonów +48 81746 28 65,+48 81746 28 68. W takiej sytuacji, strony ustalą podczas rozmowy telefonicznej szczegóły związane z zamówieniem.
 4. Po ustaleniu wszystkich szczegółów zamówienia, czy to osobiście, czy za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy też telefonicznie, Sprzedawca zapisze lub prześle na adres e-mail Kupującego automatyczne potwierdzenie zamówienia.
 5. Każde zamówienie złożone przez Kupującego jest rozpatrywane przez Sprzedawcę pod kątem możliwości jego realizacji, z uwagi na dostępność towarów. W przypadku, gdy zamówienia nie mogą zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, z powodu niedostępności danego sprzętu, Kupujący jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o odmowie realizacji zamówienia. 
 6. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami  §5 pkt.5 w szczególności w przypadku zaistnienia błędów systemowych w Sklepie, skutkujących wyświetleniem nieprawidłowych opisów, cen towarów lub niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony towar w terminie.
 7. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie wystawiana jest tradycyjna faktura lub paragon. Dokument zakupu(paragon lub faktura) wystawiana jest w dniu udzielenia Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przekazaniu zamówienia do wysyłki. 
 8. Jeśli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, w tym Przedsiębiorca Indywidualny będący podatnikiem VAT, co najmniej jednego z towarów w poz. 59-66 załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj.: 
  a) 59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory;
  b) 60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych;
  c) 61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci -wyłącznie dyski twarde (HDD);
  d) 62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD; 
  e) 63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony;
  f) 64 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu;
  g) 65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem z wyłączeniem części i  akcesoriów;
  h) 66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe;
  wówczas transakcja taka będzie podlegała  szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). W takim przypadku Klient zostanie automatycznie powiadomiony przez system Sklepu Internetowego o zasadach rozliczenia transakcji i dalszych krokach.
 9. Informacja o cenie podawana w Sklepie przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego informacji od Sprzedawcy o przekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z postanowieniami powyżej. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Kupujący jest o tym informowany przed otrzymaniem ww. informacji.

 § 6 Płatność 

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za towar zamówiony w Sklepie wraz z kosztami dostawy. Płatność za zamówienie możliwa jest z góry przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy odbiorze produktów w siedzibie Sprzedawcy albo przy odbiorze towarów od kuriera (pobranie- gotówka). 
 2. Umieszczenie w Sklepie określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie do składania ofert 

§ 7 Dostawa 

 1. Termin dostarczenia do Kupującego zakupionego przez niego towaru, liczony od dnia dojścia do skutku między Stronami umowy sprzedaży, wynosi 14 dni roboczych. 
 2. Jeżeli zamówione produkty mają zostać dostarczone pod adres podany przez Kupującego, dostawa zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej albo własnego transportu Sprzedawcy (tylko na terenie Lublina i okolic). 
 3. Dostawa możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba, że strony ustalą odmiennie. Koszt dostawy wliczany jest w kwotę płatności za zamówienie. 
 5. W przypadku towarów wielkogabarytowych towary te są dostarczane przez przewoźnika do wskazanego w adresie Kupującego budynku mieszkalnego, bez opcji wniesienia towaru do konkretnego lokalu znajdującego się w tym budynku. 

§ 8 Odstąpienie Konsumenta od umowy 

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. 
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://tomarlublin.pl/prawoodstapienia,14 jednak nie jest to obowiązkowe. 
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją za niezawartą. 
 10. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
  •o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
  •w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
  •w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  •w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  •w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  •w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  •w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
  •w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
  •w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  •o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; •zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  •o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  •o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

§ 9 Odpowiedzialność za wady (rękojmia) 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. 
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy. 
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 5. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod https://tomarlublin.pl/formularzreklamacji , jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 10 Ochrona Danych osobowych i pliki cookies 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności, która znajduje się stronie sklepu https://tomarlublin.pl.
 Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w tym tych którzy prowadzą działalność gospodarczą jest Sprzedawca tj. PHU TOMAR SP.J  Lewandowski T, Lewandowska A. UL. Hutnicza 3 20-218 Lublin, NIP 9462333692, KRS 0000073765. Zapewnia ochronne danych na poziomie co najmniej standardom określonym w  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i d dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 § 12 Zastrzeżenia techniczne                            

 1. Sprzedawca zapewnia poprawne działanie Serwisu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, zgłoszone przez Klientów.
 2. Sprzedawca może zawiesić działanie Serwisu z uwagi na potrzebę przeprowadzenia   konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej.                
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne tj. szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej z których korzysta Klient.
 4. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich wadach lub przerwach funkcjonowania Serwisu. 
 5. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. 
 6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację Serwisu w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku danych. 

§ 13 Recycling 

Klient ma możliwość nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwa domowego w związku z zakupem nowego sprzętu tego samego rodzaju, np. przy zakupie nowej zmywarki, Sprzedający odbiera z gospodarstwa domowego w miejscu dostawy tego sprzętu starą zmywarkę (za jedną zakupioną nową sztukę przyjęta zostanie jedna „stara” sztuka). Kolejnym rowzwiązaniem jest kontakt z najbliższym urzędem gminy, gdzie udostęniony jest wykaz miejsc, w których można bezpłatnie zutylizować zużyty sprzęt. 
Poniżej lista punktów:
Dolnośląskie REMONDIS Sp. z o.o.ul. Międzyleska 4, 50-514 WrocławTel.: +48 71 3600425 Kujawsko-pomorskie Pojemnik na elektroodpady małogabarytowe, baterie i świetlówki w Brico Depotul. Żwirki i Wigury 88, 87-101 Toruń Tel : 056 61 99 100
STENA Przemysłowa 10D, 85-758 Bydgoszcz Tel. 48 52 325 69 00 
Lubelskie  REMONDIS Świdnik Sp. z o.o ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego 6a, 21-040 Świdnik Tel.: +48 81 7515516 Helios ul. Pergolowa 4/70, 20-819 Lublin Tel. (81) 476 18 53
ElektroEko ul. Orkana 4, Tesco Lublin Każda ostatnia sobota miesiąca w godzinach 9:00-14:00 
Łódzkie Pojemnik na elektroodpady małogabarytowe, baterie i świetlówki w Castoramie ul. Wróblewskiego 31, 93-566 Łódź Tel: 42 68 37 100, 42 68 37 200 
REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. Zakład Przetwarzania Łódź ul. Pryncypalna 132, 91-071 Łódź 42 653 20 00 
Małopolskie  ElektroEko ul. Fabryczna 7a, Spółdzielnia Pracy Argo-Film, Tarnów Pn-Pt 7:00-15:00, Sb 8:00-13:00 
Geomar Recykling - Skup Elektrośmieci Drożdżowa 5, 30-898 Kraków 12 356 54 43 
Mazowieckie Mobilny punkt zbierania elektroodpadów ul. plac Czerwca 1976 1, 02-495 Warszawa ElektroEko Parking przy Blacharskiej róg Al. Lotników, Warszawa Mokotów Każda sobota miesiąca: 10:00-14:00 
Opolskie Remondis Opole Sp. z o.o.  Powstańców Śląskich 14, 46-300 Olesno Tel: 34 358 30 90
Sylwo-Recyklingul. Pułaskiego 4, 46-100 Namysłów Tel: 721 980 683 
Podkarpackie REMONDIS KROeko sp. z o.o.Aleksandra Fredry 3, 38-400 Krosno Tel: 13 474 84 80 
Stena Recycling Sp. z o.o.Zabajka 365, 36-060 Głogów Małopolski, Rzeszów Tel.: +48 601 947 560 
Pomorskie Remondis Sp. z o.o. Oddział Gdynia Hutnicza 42, 81-061 Gdynia Tel: 58 782 28 70 Śląskie  ElektroEkoul. Janasa 15, Chorzów 24h 7 dni w tygodniu 
Świętokrzyskie PPHU MPC-TECH Aleja Niepodległości 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna Tel: 695 071 271 
Remondis Sp. z o.o. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Józefa Gulińskiego 13A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel: 41 262 41 00 
Warmińsko-mazurskie REMONDIS Olsztyn Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn 89 544 98 00 Wielkopolskie Pojemnik na elektroodpady małogabarytowe, baterie i świetlówki w Castoramieul. Ogrodowa 31, 62-571 Konin Telefon: 63 27 07 100, 63 27 07 200              
Zachodniopomorskie REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. Karsiborska 31, 72-600  Świnoujście tel; 91 321 48 70              
Lubuskie Miejski Punkt Elektroodpadów Witolda Gombrowicza, 59-220 Legnica 
ElektroEko ul. Wilczycka 14, Kiełczów Punkt czynny Pon-Pt w godz. 7:00 – 16:00
Podlaskie Media Markt, 15-265 Białystok, ul. Czesława Miłosza 2  

§ 14 Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2023 

Regulamin ważny do 31.12.2024